XX Simpozijum „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“

XX Simpozijum „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“

Sve više ima sporova i postupaka zbog (pokušaja) prevara u osiguranju, uz optužene iz redova veštaka saobraćajno-tehničke struke, procenitelja, likvidatora, rukovodilaca OZ-ova, saobraćajne policije, itd. Na Sobraćajnom fakultetu u Beogradu i TSG-u su razvijani modeli za otkrivanje prevara i izradu NALAZA I MIŠLJENJA saobraćajno-tehničkih veštaka. Posebna pažnja se posvećuje osiguravajućim kompanijama, advokatima, sudijama i tužiocima, odnosno onima koje interesuje materija o prevarama u osiguranju.

Primena Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZoBS) je vrlo specifična, pa su znanja iz ove oblasti sistematizovana i pripremljena da olakšaju veštacima, sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim zainteresovanima pravilnu primenu ZoBS-a.

Nalaz i mišljenje veštaka podrazumeva izdvajanje i objašnjenje uočenih činjenica (dokaza) i detalja, na način razumljiv sudu i strankama u postupku, pa i onima koji ne poseduju znanja iz oblasti saobraćajno-tehničkog veštačenja. Analiza saobraćajne nezgode podrazumeva analizu uzroka i okolnosti pod kojima se saobraćajna nezgoda dogodila i pod kojim uslovima bi nezgoda mogla biti izbegnuta.

Na XX Simpozijumu „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“ biće prikazana i rešenja za pojedine specifične slučajeve nalaza i mišljenja veštaka.

Pored razlika u izražavanju i nalazima veštaka, uočene su razlike u primeni veštine, pravnih okvira, logiciranju bez detaljnog poznavanja propisa, procenama i analizama opasnih situacija.

U cilju jednoobraznog izražavanja veštaka o uzrocima i doprinosima vezanim za nastanak i analizu opasne situacije, na XX Simpozijumu biće posvećena posebna pažnja načinu izražavanja stavova veštaka i analizi opasne situacije. Ovo je važno tužiocima, sudijama, a posebno i advokatima da bi lako i jasno razumeli šta su veštaci mogli, a šta su utvrdili.

Prevare u osiguranju su vrlo česte (u EU se procenjuje da su zastupljene u oko 10%) i opasne, a posebno ako su praćene nalazom i mišljenjem veštaka u kome postoji tvrdnja da se saobraćajna nezgoda „zaista dogodila“. Zbog toga je predviđeno da na XX Simpozijumu budu obrađeni najčešći tipovi prevara u osiguranju i primena mera za sprečavanje takvih prevara.

Documents:

Prvo-obavestenje

Prvo-obavestenje.pdf | pdf | 1017 KB | Last Changed: 21/10/2021 10:58am

Prijavni-list

Prijavni-list.docx | docx | 39 KB | Last Changed: 21/10/2021 10:59am

Prijavni-list

Prijavni-list.pdf | pdf | 165 KB | Last Changed: 21/10/2021 10:59am

Uputstvo-za-pisanje-radova

Uputstvo-za-pisanje-radova.docx | docx | 2 MB | Last Changed: 21/10/2021 10:59am