ENERGETIKA 2021

ENERGETIKA 2021

Danas se energetičari suočavaju sa dramatičnim promenama, a pozitivne vesti obuzdavanja epidemije Kovid19 nameću nam temu sledećeg savetovanje – U SUSRET ZELENOM OPORAVKU – sa posebnim osvrtom na EU i region zapadnog Balkana. Za energetsku tranziciju često se koristi termin „zeleni rast“ ili „zelena ekonomija“.U svojoj suštini ovaj proces podrazumeva radikalnu transformaciju energetike koja je zasnovana na dekarbonizaciji i digitalizaciji. Pravična energetska tranzicija vodi takođe i ka decentralizaciji i demokratizaciji sektora, odnosno uključivanju kupaca kao aktivnih učesnika na energetskim tržištima, kao potrošača i proizvođača energije. U evropskom zelenom dogovoru / planu za EU i njene građane (EU Green Deal – EU-GD, predstavljen 11. decembra 2019. godine) Evropska Komisija potvrđuje svoju predanost da se suoči sa globalnim izazovima u području klime i zaštite životne sredine, što se smatra glavnim zadatkom ove generacije. EU-GD je nova strategija rasta kojom se EU namerava transformisati u pravedno i prosperitetno društvo sa modernom, resursno efikasnom i konkurentnom ekonomijom u kojoj u 2050. godini neće biti neto emisija gasova sa efektom staklene bašte i u kojem ekonomski rast nije povezan s eksploatacijom resursa. Namera EU je da promoviše politike EU-GD i na međunarodnom planu, a posebno u bliskom okruženju. Tako će realizacija zelenog plana EU izvesno uticati i na energetski sektor regiona Zapadnog Balkana (ZB) podstičući njegovu transformaciju. S druge strane neučestvovanje zemalja regiona u EU-GD će za posledicu imati pojavu neusklađenosti mehanizama za plaćanje nadoknada za prava na emisiju CO2 sa EU i može uzrokovati uvođenje mera zaštite tržišta EU od uvoza energetski intenzivnih proizvoda, uključujući i električnu energiju, iz Srbije i regiona. Uključivanje u EU-GD omogućava zemljama regiona realizaciju potrebnih investicija u održive energetske kapacitete. Namera EU je da preko „zelenog programa za ZB“ (Green Agenda for the Western Balkans) integriše zemlje regiona u proces energetske tranzicije.

Documents:

Program-marketinga

Program-marketinga.pdf | pdf | 804 KB | Last Changed: 24/02/2021 12:58pm

ENERGETIKA-2021-U-SUSRET-ZELENOM-OPORAVKU-novo

ENERGETIKA-2021-U-SUSRET-ZELENOM-OPORAVKU-novo.pdf | pdf | 801 KB | Last Changed: 25/02/2021 12:09pm

Prijavni-list

Prijavni-list.doc | doc | 110 KB | Last Changed: 25/02/2021 12:09pm