Vesti

U toku je prijava apstrakta za UZPS Simpozijum.

IMG 2895 316 1

OKRUGLI STO I TEMATSKE CELINE

Okrugli sto:

"Značaj primene savremenih medicinsko-farmaceutskih i psiholoških postupaka i procedura kod prepoznavanja, terapije i lečenja bola"

Tematske celine:

 1. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapijskim procedurama i lečenju bola - oblast interne medicine
 2. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapijskim procedurama i lečenju bola - oblast hirurške medicine
 3. Onkologija - preventivni pregledi, rezultati istraživanja, novi pristupi u prepoznavanju, terapijskim procedurama i lečenju bola
 4. Palijativno zbrinjavanje - dosadašnja iskustva, predlozi za nove strateške procedure i postupke u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola
 5. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola - oblast preventivne medicine sa posebnim osvrtom na bol kod dece - rezultati istraživanja
 6. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola - oblast ginekologije, akušerstva i pedijatrije 
 7. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju - oblast neurologije i psihijatrije
 8. Infektivne bolesti u XXI veku - bol kao simptom infektivnog obolјenja
 9. Naučna dostignuća u XXI veku - terapija bola - farmacija
 10. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju - oblast  urologije i nefrologije
 11. Zdravstveni profesionalci i etičke dileme u medicini
 12. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola - oblast stomatologije
 13. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola - oblast fizikalne medicine i  rehabilitacije
 14. Obrazovanje i edukacija zdravstvenih profesionalaca  - (prepoznavanje, terapija i lečenje bola) u Evropi, zemlјama regiona i Srbiji
 15. Značaj prepoznavanja, terapije i lečenje bola za kvalitet života stanovništva - dostignuća zdravstvenih profesionalaca u oblasti psihologije i sociologije

VAŽNI DATUMI

Rok za dostavu apstrakta rada                                                                                       10. maj 2019.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta                                                                             24. maj 2019.

Rok za dostavu celog rada                                                                                               21. jun 2019.

Obaveštenje o prihvatanju rada                                                                                      26. jul 2019.

Rok za odabir forme prezentacije / usmeno ili poster                                                  16. avgust 2019.

U prijavi rada potrebno je navesti imena autora, institucija, naslov rada, abstrakt i ključne reči.

Apstrakti i radovi se dostavljaju u elektronskom formatu na E-mail adresu: bbn@bbn.co.rs ili bbn.pco@gmail.com.

Upustvo za pisanje apstrakta:

-       Može sadržati 200 - 250 reči

-       Mora biti struktuiran sa glavnim elementima rada: uvod, cilj, metodologija, rezultati i zaključci

-       Navodi se 5-7 ključnih reči

-       Naslov rada se piše velikim slovima, Times New Roman 12 pt

-       Imena autora, izuzev prvog autora se pišu Times New Roman 11 pt; Ime prvog autora se piše velikim slovima Times New Roman 11 pt

-       Tekst apstrakta se piše Times New Roman 11 pt, sa proredom 1,0

-       Apstrakt je potrebno dostaviti na srpskom ili engleskom jeziku

Uputstvo za pisanje rada:

-       Rad može sadržati maksimalno 10 stranica, sa uključenim apstraktom rada, fotografijama, tabelama i ostalim grafičkim elementima

-       Autori su dužni dostaviti lektorisan rad

*Detaljnije uputstvo za pisanje rada biće dostavljeno uz obaveštenje o prihvatanju apstrakta.