Aplikacija za prijavu radova

Organizacija konferencije podrazumeva niz aktivnosti koje moraju biti sprovedene kako sa strane autora, tako i sa strane organizatora. Tipični koraci podrazumevaju: prijavu teme, odobravanje prijave teme, slanje pripremlјenog rada, vršenje odgovarajuće anonimne recenzije, slanje prezentacije, tehničku pripremu i druge korake u zavisnosti od specifičnosti konkretnih konferencija (naučnih skupova). Softverska aplikacija Conf.Manager nudi podršku u organizaciji konferencije, odnosno predstavlja intuitivan alat koji će omogućiti jednostavnu proceduru prolaska kroz sve navedene faze, a organizatorima omogućiti jasan pregled stanja u svakom trenutku (upravlјanje rokovima, upravlјanje automatskim obaveštenjima i sl.). 

 

 Trenutna verzija aplikacije sadrži sledeće osnovne funkcionalnosti:

1. Prijave teme (rada):

 • Temu je moguće prijavlјivati dvojezično (npr. na srpskom i engleskom jeziku);
 • Prilikom prijave reda moguće je birati temu i pod-temu rada;
 • Prijave studentskih radova i poster prezentacija;
 • Prilikom prijave rada moguće je odabrati postojeće autore iz baze korisnika u aplikaciji ili eventualno kreirati novog korisnika aplikacije.

2. Pregled prijava u sistemu:

 • Pregled po statusu u kome se prijava nalazi;
 • Pregled po temama i pod-temama;
 • Pretraga po različitim obeležjima prijave;
 • Izvoz podataka o pretraživanim prijavama u Excel datoteku.
 • Menadžeri prijave imaju mogućnost za brz pregled stanja svake prijave (npr. broj recenzija, broj datoteka i sl.).

3. Slanje različitih fajlova kroz aplikaciju (radovi, prezentacije i posteri):

 • Slanje određenih fajlova vezanih za prijavu kroz aplikaciju u zavisnosti od statusa u kome se nalazi prijava;
 • Automatsko generisanja PDF datoteke na osnovu koje se vrši recenziranje rada.

4. Vršenje recenzije teme (davanje mišlјenja na temu):

 • Recenzije teme pripremaju članovi programskog odbora;
 • Komentare rezimea je moguće vršiti po temama (definisanje mentora teme).

5. Vršenje recenzije rada:

 • Recenzije su anonimne i sa strane recenzenta i sa strane autora;
 • Dizajn formulara recenzije je podesiv kroz sistem od strane administratora, pri čemu je moguće podesiti da li su polјa vidlјiva autorima, ili samo menadžerima prijave.

6. Vršenje tehničke recenzije rada:

 • Dizajn formulara tehničke recenzije je biti podesiv kroz sistem od strane administratora;

7. Davanje pitanja na temu (završna faza pred prezentovanje):

 • Pitanja se daju od strane stručnih izvestioca.

8. Administracija prijave:

 • Uređivanje recenzenata, tehničkih urednika i stručnih izvestilaca na prijavi;
 • Promena statusa u kome se prijava nalazi;
 • Evidencija posebnih komentara u vezi prijave za potrebe administratora.

9. Funkcionalnosti za upravlјanje korisničkim nalogom:

 • Preuzimanje ličnih podataka i eventualno brisanje korisničkog naloga (zaštita ličnih podataka korisnika);
 • Posebne privilegije u sistemu: administrator, član programskog odbora, recenzent, stručni izvestilac i tehnički urednik;
 • Definisanje minimalnog seta podataka koji je neophodan da bi registrovan korisnik mogao da bude autor.

10. Ostale funkcionalnosti:

 • Pregled svih podataka o registrovanim korisnicima sa mogućnošću izvoza podataka u Excel fajl;
 • Slanje automatskih obaveštenja zainteresovanim stranama u postupku prijave teme i tokom prolaska kroz odgovarajuće statuse;
 • Izgled automatskih obaveštenja je moguće uređivati;
 • Mogućnost pregleda svih E-mail obaveštenja poslatih korisniku;
 • Sve promene u vezi sa prijavom se beleže u sistemu (datum i vreme, opis promene i korisnik koji je izvršio promenu);
 • Uređivanje tema i pod-tema konferencije u aplikaciji;
 • Prikazivanje na srpskom ćiriličnom i latiničnom pismu, kao i na engleskom jeziku (podesivo je koji će od ponuđenih jezika biti dostupan);
 • Sve važne rokove (datum i vreme) je moguće definisati kroz aplikaciju (rokovi za prijavu teme, slanje rada, ispravku rada, slanje prezentacije, pripremu recenzije i sl.).
 • Visok stepen konfigurabilnosti aplikacije (kroz koje statuse prolazi prijava, postojanje tehničkog urednika i stručnog izvestioca, privilegije programskog odbora).
 • Mogućnost davanja relativnih rokovi za recenzije, mogućnost prihvatanja/odbijanja recenzije, mogućnost povlačenje prijave i druge opcije.

Aplikacija se konstantno unapređuje i razvija. Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje ovog sistema pišite nam na bbn.pco@gmail.com.

Screenshot 2019 09 07 TEST 2020 Nova prijava2Screenshot 2019 09 07 TEST 2020 Prijave2Screenshot 2019 09 07 TEST 2020 Spisak korisnika2