HSE Zlatibor 2022

hhhPozivamo Vas da uzmete učešće na edukativnom skupu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti od požara, koji se održava u organizaciji HSE Centra na Zlatiboru.

Interes svakog društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se ljudi, životinje i imovina zaštite od požara, kako bi se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, katastrofe, ljudski životi, infrastruktura, objekti, materijalna šteta svela na najmanju moguću meru. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju, koji jednim delom dostižemo razmenom iskustava i edukacijom.

HSE Centar organizuje II Konferenciju “Bezbednost i zdravlje na radu i zaštite od požara”.

Više informacija o Konferenciji dostupno na web stranici HSE portala www.hse.rs.

Documents:

Prvo-obavetenje-HSE-Zlatibor-2022

Prvo-obavetenje-HSE-Zlatibor-2022.pdf | pdf | 767 KB | Last Changed: 16/06/2022 9:09am

Preliminarni-program-HSE-Zlatibor-2022

Preliminarni-program-HSE-Zlatibor-2022.docx | docx | 1.6 MB | Last Changed: 26/09/2022 1:23pm