Preferencijalne teme

FORUM SMART GRID

Moderator: dr Zoran SIMENDIĆ, EPS Distribucija, Ogranak ED Sombor

 1. Standardizacija i procesi planiranja
 2. Analiza i upravlјanje savremenim Smart Grid sistemima (operativno planiranje, regulacija napona, razmena podataka, novi sistemi usluga)
 3. Telekomunikacija i upravljanje podacima
 4. Regulative za priklјučenje malih elektrana i dosadašnja iskustva u njihovom radu

PREFERENCIJALNE TEME

STK1: KOMPONENTE MREŽA
Predsednik: Prof. dr Dragan TASIĆ, Elektronski fakultet Niš

 1. Savremene konstrukcije komponenti elektrodistributivnih mreža u gradskom i ruralnom području
 2. Pouzdanost, dijagnostika i strategija održavanja komponenti elektrodistributivnih mreža
 3. Modelovanje i testiranje komponenti elektrodistributivnih mreža
 4. Uticaj mrežnih komponenti na životnu sredinu 
 5. Komponente za smart grid (smartgrids)

STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE I ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST
Predsednik: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

 1. Kvalitet isporučene el. energije (kvalitet napona) – viši harmonici, fliker, propadi napona, skokovi napona, kratki prekidi i drugi poremećaji u napajanju potrošača – uzroci, prostiranje, imunitet, eliminisanje, iskustva
 2. Uređaji i metode za merenje i monitoring kvaliteta električne energije (dijagnostičke metode, oprema, postupci i sl.)
 3. Domaća i evropska tehnička regulativa o kvalitetu električne energije (standardizacija, tehnički propisi i postupci) 
 4. Uslovi priključenja nelinearnih potrošača - viši harmonici, fliker, nesimetrija – izvori, prostiranje, uslovi priključivanja, metode eliminisanja
 5. Uticaj nedovoljnog kvaliteta na rad potrošača (tehnički problemi, energetska efikasnost, pouzdanost, finansijski efekti, odnosi sa potrošačima...)
 6. Prenaponi i zaštita od prenapona u distributivnim mrežama, elektromagnetna kompatibilnost
 7. Poremećaji u uzemljenju i kvalitet električne energije
 8. Priključenje i rad malih elektrana (distribuiranih generatora) i drugih obnovljivih izvora električne energije i kvalitet električne energije (Tehnička preporuka 16 i sl.)

STK 3: UPRAVLJANJE I ZAŠTITA
Predsednik: mr Dušan VUKOTIĆ, EPS Distribucija Beograd

 1. Strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji relejne zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravlјanje u transformatorskim stanicama
 2. Primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima
 3. Automatizacija elektrodistributivnih mreža
 4. Upravlјanje elektrodistributivnom mrežom u tržišnim uslovima
 5. Regulacija napona u SN i NN mrežama
 6. Sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena
 7. Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravlјanja
 8. Uticaj distribuirane proizvodnje na tradicionalne sisteme zaštite i upravlјanja
 9. Aspekti pouzdanosti zaštite bazirane na standardu IEC 61850
 10. Analiza pojave kvarova i registrovanih zapisa o kvarovima
 11. Komunikacione tehnike i protokoli za realizaciju inteligentnih mreža (”Smart Grids“ i “Smart Metering”)
 12. Međusobna zavisnost upravlјanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture
 13. Zahtev za potrebnim informacijama, upravlјanje podacima i dokumentacijom

STK 4: DISTIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predsednik: dr Željko POPOVIĆ, EPS Distribucija, Ogranak ED Subotica

 1. Integracija distribuiranih izvora električne energije 
 2. Efikasno korišćenje električne energije 
 3. Upravljanje opterećenjem
 4. Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima

STK 5: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
Predsednik: Prof. dr Aleksandar Janjić, Elektronski fakultet Niš

 1. Ravnoteža između različitih kriterijuma pri planiranju distributivne mreže
 2. Minimalni zahtevi energetske efikasnosti pri planiranju
 3. Upravljanje životnim ciklusom opreme u uslovima neizvesnosti
 4. Optimizacija distributivne infrastrukture za novi tip potrošača

STK 6: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA
Predsednik: dr Nenad KATIĆ, Schneider Electric DMS, Novi Sad

 1. Otvaranje tržišta električne energije i deregulacija elektroprivrede u regionu
 2. Metodologije regulacije i iskustva u primeni
 3. Mehanizmi i iskustva u radu tržišta električne energije, novi snabdevači i iskustva ugovaranja isporuke sa potrošačima
 4. Smart Grid rešenja u uslovima konkurencije na otvorenom tržištu